Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
VE KORUNMASI POLİTİKASI
Bakhadi.com
İÇİNDEKİLER

 1. AMAÇ ………………………………………………………………………………………………………… 1
 2. KAPSAM …………………………………………………………………………………………………….. 1
 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR……………………………………………………………………….1
 4. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER ………………………………………………………………………2
 5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ …………………………………………………………4
 6. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ ……………………………………………………………4
 7. İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLERİMİZ………………………………………………….4
 8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI …………………………………………………………………6
 9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI ……………………………………………….7
 10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ……………………………………….7
 11. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU ……………………………7
 12. AMAÇ
  Şirinevler Mh. 39023 Sk. No:3 Kat:1 Merkez / Burdur
  adresinde mukim BakHadi.com Şirketi (“Şirket” veya “BakHadi”)
  olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak amacıyla birtakım kişisel verilerinizi 6698 sayılı
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuata uygun olarak
  toplamakta ve işlemekteyiz.
  İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), kişisel verilerinizin hangi
  amaçlarla işlendiği, hangi üçüncü kişilere aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ve
  BakHadi.com kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından yükümlülüklerini belirlemek
  ve göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
 13. KAPSAM
  İşbu Politika, aşağıdaki kişilere ait edindiğimiz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
  faaliyetlerimizi kapsamaktadır:
   Şirketimizin ve grup şirketlerimizin temsilcisi, vekili ve hissedarları,
   İş ortaklarımızın çalışanı, temsilcisi ve vekili,
   Tedarikçilerimizin çalışanı, temsilcisi ve vekili,
   Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz,
   Çalışan adayları ve stajyer adayları,
   Kamu/özel kurum ve kuruluşu çalışanları,
   BİLSOFT çalışanlarının aile üyeleri,
   Hukuken yetkili kişiler,
   Ziyaretçilerimiz,
   Diğer üçüncü kişiler.
 14. TANIMLAR VE KISALTMALAR
  İşbu Politika’da yer alan tanımlar aşağıda belirtildiği anlamlarda kullanılacaktır:
  Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
  Özel Nitelikli
  Kişisel Veri
  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,
  kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza
  mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik
  veriler.
  İlgili Kişi BakHadi.com tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.
  Kişisel
  Verilerin
  İşlenmesi
  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
  kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
  kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
  düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
  devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
  kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
  işlem.
  Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
  açıklanan rıza.
  Anonim Hale
  Getirme
  Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli
  veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
  KVK Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart
  2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
  KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
  KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
  Politika BakHadi.com Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası.
  Veri
  Sorumlusu
  Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin
  sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi.
  Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen
  gerçek ve tüzel kişi.
 15. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER
  Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi
  işlemekteyiz:
  o Kullanıcılar için:
  1- Kimlik Bilgisi Ad, soyad bilgileri.
  2- İletişim Bilgisi: E-posta, telefon numarası, cep telefonu bilgileri.
  3- Müşteri İşlem Bilgisi: Sektör bilgileri, kullanılan evrak tipi, talep ve şikayet bilgileri.
  4- Görsel Kayıtlar: Tercihe bağlı olarak BakHadi.com uygulamasına yüklenen profil fotoğrafı.
  o Veri sahibi diğer ilgili kişiler için:
  1- Kimlik Bilgisi
  2- İletişim Bilgisi: Kişilerin e-posta, telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya hesapları vs.
  3- Lokasyon Bilgisi: Konum bilgileri, ev ve işyeri adresi vs.
  Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler (icra bilgisi) vs.
  Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, müşteri talep ve
  şikayet bilgileri vs.
  4- Hukuki İşlem Bilgisi
  5- Müşteri İşlem Bilgisi
  Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, CCTV kamera kayıtları vs.
  6- Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi: TCKN, Pasaport No, adı-soyadı, imza, fotoğraf, doğum
  yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfus cüzdanı seri numarası, ehliyet fotokopileri vs.
  7- İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola
  bilgileri vs.
  8- Finansal Bilgi: Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri,
  malvarlığı bilgileri, IBAN ve banka hesap bilgisi, borç tutar bilgileri vs.
  9- Mesleki Deneyim Bilgisi: CV’ler, özgeçmiş bilgileri, iş başvuru formu, kurs, sertifika
  bilgileri ve diploma bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, iş mülakatlarında ilettiğiniz geçmiş
  eğitim ve meslek bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, sahip olunan referans bilgileri vs.
  10- Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları vs.
  11- Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, video, ses kaydı vs.
  12- Dernek Üyeliği: Çalışan veya stajyer adaylarının özgeçmişlerinde yer alan dernek üyeliği
  bilgileri.
  13- Vakıf Üyeliği: Çalışan veya stajyer adaylarının özgeçmişlerinde yer alan vakıf üyeliği
  bilgileri.
  14- Aile Üyeleri Bilgisi: Kişinin aile üyelerine ait ad, soyad, telefon numarası bilgisi.
  15- Askerlik Durumu Bilgisi: Çalışan veya stajyer adaylarının özgeçmişlerinde yer alan
  askerlik durumu bilgisi.
 16. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ
  Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kanallar üzerinden topluyoruz:
   E-posta, SMS, kartvizitler,
   Telefon, Faks,
   CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
   Fiziki form,
   İnternet sitemiz,
   Uzaktan erişim sağlayan platformlar,
   Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
   Yüz yüze görüşmeler,
   Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.
 17. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
  BakHadi olarak işlediğimiz kişisel verilerinizin mahremiyetine oldukça önem veriyor ve KVK
  Kanunu’nda belirtilen genel ilke ve işleme şartlarına uygun olarak kişisel verilerinizi topluyor ve
  işliyoruz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işleyeceğiz:
   Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve ürünlerimizin satış süreçlerinin
  yürütülmesi,
   Ürünlerimizin kullanıcılarımız ve abonelerimiz tarafından kullanılabilmesi,
   Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
   Abonelerimizin ürün ve hizmetlerini, BakHadi.com platformu üzerinden son kullanıcıya
  pazarlayabilmesi,
   Yeni iş ortakları ve üçüncü taraf firmaları belirlemek amacıyla görüşmelerin yapılması,
   Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
   İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi,
  özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
   Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit
  edilmesi, bunların giderilmesi ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyimin sunulması,
   Müşterilerimizin talebi üzerine ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin
  ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah
  edilmesi,
   Müşterilerimizin talebi üzerine ücretli eğitimlerin verilmesi,
   Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
   Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,
   İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit
  etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı
  bilgi için web sitemizdeki Çerez Politikamıza bakabilirsiniz)
   Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin
  güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, topluluk şirketlerimiz,
  yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize bildirilmesi,
   Satış veya destek hizmetlerine gelen anahtar teslim talebinin gerçekleştirilmesi,
   İş süreçlerinizi analiz ederek ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun hale getirilmesi
  ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca
  yapılan herhangi bir şikayetin incelenmesi ve yanıtlanması,
   Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi ve bu iadelerin
  BİLSOFT tarafından görüntülenmesi,
   Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
   Tahsilat takibinin yapılması,
   Kullanıcılarımızın deneyimlerinin iyileştirilmesi,
   Sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
   Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin
  yürütülmesi,
   Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile
  kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,
   Üçüncü kişilerin BakHadi.com uygulamalarına davet edilmesi,
   Müşterilerimizin kendi müşterileri adına hesap açabilmesi,
   Müşterilerin Portal kaydının oluşturulabilmesi,
   Potansiyel ve mevcut müşterilerimize e-bülten gönderilmesi,
   İnternet sitemiz üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
   e-Fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-müstahsil, e-ihracat, e-serbest meslek makbuzu gibi e-belge
  başvurularının alınması,
   Müşterilerimizin cari kart açabilmesi, BakHadi.com hesabını açabilmesi ve mevcut kaydını
  güncelleyebilmesi, e-fatura hesabı açabilmesi,
   Herhangi bir problem olması durumunda müşteri hesabının takibinin yapılabilmesi,
   İş ortağı firmalar üzerinden belirli süreli çalışan temin edilmesi,
   İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması,
   İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması
  faaliyetlerinin yürütülmesi,
   Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   Bina ve tesislerimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının
  oluşturulması ve takibinin sağlanması,
   Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği
  süreçlerinin yürütülmesi,
   Çalışanlarımızın yakınları için yan haklar ve menfaatler sağlanması,
   Acil durumlarda çalışanların yakınlarına ulaşılması,
   Çalışan adaylarının iş başvurularının değerlendirilmesi, mülakatların ve görüşmelerin
  yapılması, özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi,
   Şirketimiz tarafından ticari kredi kartlarının çıkarılması,
   Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,
   Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 18. İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLERİMİZ
  Kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz:
   KVK Kanunu madde 5/1 uyarınca kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı aldığımız
  haller.
   KVK Kanunu madde 5/2(a) uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi.
   KVK Kanunu madde 5/2(c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel
  verilerinizin gerekli olması. Örneğin, abonelerimizin veya kullanıcılarımızın BakHadi.com
  uygulamalarını kullanmalarının sağlanması.
   KVK Kanunu madde 5/2(ç) uyarınca, BakHadi.com’un hukuki yükümlülüğünü yerine
  getirmesi. Örneğin, BakHadi.com’un internet erişimi sağladığı kişilerin erişim kayıtlarını
  5651 sayılı Kanun uyarınca loglaması ve talep üzerine ilgili idareye iletmesi.
   KVK Kanunu madde 5/2(e) uyarınca, BakHadi.com‘un kendi hakkını tesis etmesi,
  kullanması ve koruması. Olası bir uyuşmazlık veya davada BakHadi.com’un kendini
  savunabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren kişisel verileri
  dava zamanaşımı süresi boyunca saklaması.
   KVK Kanunu madde 5/2(f) uyarınca, BakHadi.com’un meşru menfaati için gerekli olması.
  Örneğin, BakHadi.com’un işe giriş, çıkış ve ortak alanların CCTV kamera ile izlenmesi.
   KVK Kanunu madde 6/2 uyarınca özel nitelikli kişisel veriler için açık rıza alınması.
 19. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
  Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun
  olarak, Bölüm 7’de belirtilen amaçlarımız doğrultusunda,
   destek, pazarlama, satış, ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından yurt
  içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza,
   e-fatura hizmetlerinin verilmesi bakımından tedarikçilerimize,
   hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve adli veya idari mercilerden gelen
  talepler ve denetimler kapsamında bilgi talep edilmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda
  gerekli hukuki aksiyonların alınması bakımından yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
   satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından topluluk şirketlerimize,
   hissedarlarımıza,
   hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve adli veya idari mercilerden gelen
  talepler ve denetimler kapsamında bilgi talep edilmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda
  gerekli hukuki aksiyonların alınması bakımından hukuken yetkili gerçek veya özel hukuk
  tüzel kişilere aktarabileceğiz.
  BİLSOFT, kişisel verilerinizi aşağıdaki şartlardan birinin sağlanması halinde yurt
  dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşabilmektedir:
   Yurt dışına aktarma faaliyetine açık rıza göstermeniz halinde,
   Kişisel verileri aktaracağımız ülkede yeterli korumanın bulunması halinde, veya
   Ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde kişisel verilerin aktarılacağı taraf
  ile
  beraber yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulu’nun bu
  taahhüdü onaylaması halinde.
 20. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
  Politikada yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz KVK Kanunu’na ve Kişisel
  Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun
  olarak saklanacak ve imha edilecektir. BakHadi.com’un , kişisel verilerinizi BakHadi.com Kişisel Verileri
  Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak saklamakta ve imha etmektedir. Kişisel verilerinizi
  güvenli olarak saklamaya ve imha etmeye ilişkin aldığımız tedbirleri ve belirlediğimiz saklama
  ve imha sürelerini öğrenebilmek için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız’ı
  info@bakhadi.com adresi üzerinden talep edebilirsiniz.
 21. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
  BİLSOFT olarak hizmetlerimizi sunarken işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini KVK Kanunu
  ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlamaktayız. Bu kapsamda BakHadi.com’un işlediği kişisel verilerin
  hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını
  sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini almakta ve ihtiyaç görülen güvenlik teknolojilerini
  bünyesinde barındırmaktadır. BakHadi.com, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı
  teknik ve idari tedbirlere yönelik Kişisel Veri Güvenliği Politikası hazırlamış ve uygulamaktadır.
  Ayrıca, veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak
  amacıyla birtakım ek teknik ve idari tedbirler almaktayız. BakHadi.com, bu tedbirleri belirlemek
  amacıyla Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası oluşturmuş ve
  uygulamaktadır.
  BakHadi.com bu bölümde bahsedilen iki politika ve genel kabul gören iyi uygulamalara göre
  hareket ederek işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktadır.
 22. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU
  İlgili Kişi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki
  haklara sahipsiniz:
   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
  bildirilmesini isteme,
   6698 sayılı KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
  olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
  verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin,
  kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu
  zararın giderilmesini talep etme.
  Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden
  gönderebilirsiniz.
  Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet
  gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler
  başvurandan talep edilecektir.
  Başvurularınız, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
  yazılı veya elektronik ortamdan cevaplanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, başvurunuz
  gerekçeli olarak yanıtlanacaktır.